Ze zákona

Nestanoví-li zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou vést účetní jednotky (fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku) a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.


Naše vedení účetnictví

Námi vedené účetnictví je precizně zpracované, přehledné a v souladu se všemi platnými předpisy a zákony o účetnictví. Zpracovaná účetní agenda je úředně srozumitelná a předchází konfliktům mezi účetními jednotkami a úřady.Základní úkony vedení účetnictví :

Kontrola a chronologické seřazení dokladů, řádné zaúčtování účetních dokladů, zpracování a vyhotovení přehledů, příprava podkladů ke kontrole, evidence účetních dokladů, účetní poradenství, úschova dokladů, skartace.

Řídíme se nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR(General Data Protection Regulation) platném od 25.5.2018